Privacybeleid

 
PRIVACYBELEID VAN CV de Meikevers


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die CV de Meikevers (hierna: “de Meikevers”) verwerkt van haar leden, vrijwilligers, donateurs of andere geïnteresseerden.

 


Indien je lid wordt van De Meikevers, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Meikevers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 


Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1 Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Meikevers, Leeuwerikstraat 37, tel. 06-17727083, KvK nummer 40283559
De functionaris ledenadministratie/donateursbeheer is bereikbaar via secretaris@meikevers.eu
 

2 Welke gegevens verwerkt de Meikevers en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) startdatum lidmaatschap
e) foto‘s

2.2 De Meikevers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Meikevers, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Afmelding voor dergelijke mailings is te allen tijde mogelijk.
c) De Meikevers maakt foto’s tijdens verenigingsactiviteiten welke gepubliceerd kunnen worden op de eigen website of social media kanalen, zoals facebook, of in het Meikever Magazine. Enkel foto’s die aan de ethische voorwaarden van de Meikevers voldoen worden mogelijk geplaatst.
d) Je naam, emailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de Meikevers en je te informeren over de ontwikkelingen van de Meikevers.
 

3 Bewaartermijnen
De Meikevers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 

4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Meikevers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van de Meikevers kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Meikevers zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Meikevers je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@meikevers.eu.
 

6 Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de Meikevers bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.